Giải toán lớp 4 dạng TỔNG – TỈ (cơ bản)

Dựa vào đề bài, ta phải tìm hai yêu cầu.
C_BOE_30

Tìm tổng giá trị của A và B .

A + B = tổng.
Tìm tỉ lệ (số phần).

A gấp n lần B.
B bằng (1/n) x A.

toán lớp 4

tổng số phần bằng nhau :

n + 1 (phần)

Giá trị một phần :

tổng : (n + 1) = M

giá trị của A : M x n

giá trị của B : M x 1

Bài tập mẫu :

Tìm hai số, biết tổng của hai là 266 A30-327 số và số thứ nhất gấp 6 lần số thứ hai.

———————-Giải.———————-

Sơ đồ :

toán lớp 4

tổng số phần bằng nhau :

6 + 1 = 7 (phần)

Giá trị một phần :

266 : 7 = 38

số thứ nhất :

38 x 6 = 228

số thứ hai

38 x 1 = 38

Đáp số : 38 và 228.

—————————————————————————

Tổng tuổi của mẹ và con là 36 tuổi, biết tuổi của con bằng 1/3 tuổi của mẹ. Hỏi mẹ hơn con bao nhiêu tuổi ?

———————-Giải.———————-

Sơ đồ :

toán, lớp 4

tổng số phần bằng nhau :

3 + 1 = 4 (phần)

Giá trị một phần :

36 : 4 = 9 (tuổi).

tuổi của mẹ : 9 x 3 = 27 (tuổi).

tuổi của con: 9 x 1 = 9 (tuổi).

số tuổi mẹ hơn con là : 27 – 9 = 18 tuổi

Đáp số : 18 tuổi .

=========================================

BÀI TẬP THỰC HÀNH :

Bài 1. Bằng và Đức có tất cả 48 viên bi, biết số bi của Đức gấp 3 lần số bi của Bằng. Hỏi Đức có nhiều hơn Bằng bao nhiêu viên bi?

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2. Tìm hai số, biết tổng hai số bằng 65 và số thứ nhất bằng ¼ số thứ hai.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3. Tuổi của mẹ và em là 40 tuổi. Tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của em. Hỏi mẹ hơn em bao nhiêu tuổi ?

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4. Hình chữ nhật có chu vi 96cm. hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật .

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5. Tìm ba số, biết tổng ba số bằng 322 và số thứ nhất gấp 2 lần số thứ hai, số thứ hai gấp 2 lần số thứ ba.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 6. Tìm bốn số, biết tổng bốn số bằng 238 và số thứ nhất gấp 2 lần số thứ hai, số thứ hai gấp 3 lần số thứ ba, số thứ ba bằng ¼ số thứ tư.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài ôn : Bốn bạn An, Bình, Hồng và Chi tham gia phong trào giúp đỡ bạn gặp khó khăn, bạn An góp nhiều hơn Bạn Bình 6 quyển tập, bạn Chi góp gấp 3 lần Bạn Bình, bạn Hồng góp 18 quyển tập, Bạn Bình bằng ½ bạn Hồng. Hỏi bốn bạn góp tất cả bao nhiêu quyển tập ?

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Leave a Reply

Call Now Button